عذاب

همه ی ما داستان هایی در مورد اقوامی که در زمین اغتشاش ایجاد کردند و سپس تنبیه شده اند، را شنیده ایم اما چرا خدای رحمان رحیم مخلوقاتش را عذاب می کند؟

ترساندن یک روش تربیتی است

یکی از روش هایی که می شود، انسانی را که هیچ گونه نمی شود، کنترل یا هدایت کرد، ترساندن آن است. البته خیلی از مربیان یا والدین از ابتدا از این روش استفاده می کنند اما خداوند به گونه ی دیگری عمل می کند.

روش خدا چگونه است؟

خداوند ابتدا یک نفر را می فرستد تا قومش را به سوی خدا دعوت کند، به آن ها اشتباهاتشان را نشان دهد اما اگر آن قوم از راه اشتباه خود برنگردند ابتدا می ترسانندشان، اگر باز هم ادامه دادند آن ها را تنبیه می کند که این تنبیه می تواند نابودی آن ها باشد.

اگر خداوند مهربانست چرا نمی گذارد این قوم برای خود زندگانی کنند؟

انسان ها روی کره زمین همه یک جامعه را تشکیل می دهند، این جامعه یک بدنه واحد است و هر فرد یک سلول آن است، ممکن است یک سلول یا چند سلول به بیماری های مختلفی دچار شوند، روش درمان هر بیماری متفاوت است اما در حالت کلی از دارو استفاده می شود تا بیماری رفع شود اما بیماری هایی مثل سرطان هستند که ممکن است به دارو جواب مثبت ندهند و ناچارا به خاطر اینکه کل بدن به بقای خود ادامه دهد، سلول های سرطانی با جراحی از بدن خارج می شوند. خوب پزشک و جراح عالم یک نفر است و وسایل درمانی متفاوتی دارد که به هنگام نیاز از آن ها استفاده می کند.

بیماری ما

خوشبختانه تا جایی که من می دانم ما به سرطان دچار نیستیم، ما مقاوت دارویی پیدا کرده ایم چون زیادی دارو به خوردمان داده اند، درمانمان هم این است که یک مدت به حال خودمان باشیم و دیگر دارویی استفاده نکنیم، کمی به حال خودمان باشیم، به خودمان فکر کنیم و به خودمان برسیم.