قدرتمندان و دیگران

تا به حال فکر کرده اید یک شهروند چقدر در تصمیمات حاکمان کشورش دخالت دارد؟ هر سیاستمداری به پشتوانه افرادی که از او حمایت می کنند تصمیم می گیرد.

اندازه ی آدم ها

هر کدام از ما یک ظرفیتی داریم، هر کدام از ما نه کاملیم، نه خوب مطلق و نه بد مطلق، وقتی عده ای از ما به دلیل عقیده یا علاقه یا هر چیز دیگر خود را به شکل جان نثار و سینه چاک یک شخص نشان می دهند واضح است که آن شخص را دچار ذهنیت اشتباه در مورد قدرتش، فکرش،‌ عقیده اش و … می کنند و غیر مستقیم باعث می شوند آن شخص تصمیمات اشتباه بگیرد. این افراد باید بدانند که با حمایت های بی جای خود، در حق آن شخص خیانت می کنند.

مسئولیت پذیری در قبال حمایت از سیاستمداران

همه ی ما لازم است متوجه باشیم در قبال تصمیمات گرفته شده مسئولیم. اینکه کسی می گوید جوون بودم، اشتباه کردم، خر بودم، نشانه ی این است که هنوزم به بلوغ کافی نرسیده است که به جای قبول کردن مسئولیت کاری که کرده اشتباهش را توجیه می کند و می توان نتیجه گرفت هنوز همان آدمی است که بوده فقط موهایش سفید شده است و خودش هم معترف است که چه بوده و البته چه هست.

هر کس از ما را بردارند ببرندمان جلوی صد نفر که برایمان فریاد بزنند و تشویقمان کنند، جو گیر می شویم. حداقل امکانش وجود دارد تا در چنین شرایطی قرار نگیری، نمی توانی بگویی که نه من این طور نیستم.

وب سایت رسمی سمیرا تابش