برای تو

برای تو می نویسم که جان جانانی.

برای تو که خوب ترین شیرین زبانانی.

برای تو که آفریننده ی زیبایی های هستی.

تویی که می کشی، پاک می کنی، دوباره می کشی.

خود تو هستی که می نویسی هر آنچه نادیدنی و نانوشتنی است.

تو اگر نبودی زندگی چه بی معنا بود.

جاودانگی آرزویی خام بود.

و تویی که همیشگی هستی ابدی، ازلی، بی منتها.

بار معنی کلمات

سال ها دقت کافی در به کار بردن لغات نداشتم و به بار معانی آن ها دقت نمی کردم اما دو سال پیش به این نتیجه رسیدم که کلمات هدایت گر ذهن بشر هستند و لازم است توجه بیشتری در به کار گیری کلمات بنمایم.

وقتی از کلمات منفی چه در حالتی که به زبان می آوریم چه در حالتی که در گفتگوی درونی خود استفاده می کنیم باعث جهت گیری ذهن خود یا دیگران خواهیم شد و ناخودآگاه به سمت منفی کشیده می شویم.

ما از لعن و نفرین زیاد استفاده می کنیم مثلا به شیطان لعنت می فرستیم در صورتیکه در قرآن گفته شده پیامبر بگو از شر شیطان به خدا پناه می برم. به خودمان هم لعنت می فرستیم می گوییم خودم کردم که لعنت بر خودم باد!

بدخواهی دیگران را کردن به سمت خودمان باز می گردد دنیا، دنیایی است که هر چه بفرستی به سوی خودت باز می گردد.