معمای بزرگ

می دانستی وقتی پرنده ها می خوانند صدای من این جا پیش تو هستم را می دهد؟!

می دانستی سگ ها وقتی به انسان نگاه می کنند چشمانشان می گوید به من نگاه کن یا به تو نگاه کنم

می دانستی پروانه ها وقتی آنچنان ظریف بال می زنند می گویند تو ظریف بین و زیبابین هستی؟!

می دانم هر چه در عالم هست نشانه ای از وجود توست در پس هر شکلی و آوایی سری از اسرار توست.

می دانم چرا خودت را اینگونه پنهان کرده ای، تو گوهر یکدانه وجودی، تو آن روشنی بخش چهانی، برای رسیدن به تو باید از موانع زیاد رد شد و معماهای زیادی را حل کرد، راز آلود بودن برای دیگران کیف دارد می دانم.

تو دانای دانایانی، تو زیباترینی، تو همه چی تمامی!

چگونه می توانم تو را دریابم؟!