خورشید

کاش می شد پرنده باشم

پر می زدم تا خورشید

آتش می گرفتم

محو در خورشید می شدم

با خورشید یکی می شدم

با هم می تابیدیم به عالم یا بهتر بگویم او می تابید به عالم و من به اینکه خورشید شده ام می بالیدم اما وقتی که محو شدی چگونه؟!

آری خورشید، خورشید و تنها خورشید