تو آشنا برای همه

از تو می نویسم تویی که می آفرینی بدون دست.

اگر در زمین بگردیم جر تو چیزی یافت نمی شود.

این تویی که ابر ها را به گردش در می آوری و تویی که اگر بخواهی باران می فرستی

چه چیز تازه ای دارم که بگویم این ها را همه می دانند!