زبان گنگ من

چه کسی می داند تو چقدر زلالی؟!

چه کسی می شناسدت آن طور که هستی؟!

من نمی دانم چه باید بنویسم و تو می گویی بنویس؟!

زبان و دستم نمی توانند تو را وصف کنند!

با ذهنم بنویسم یا با قلبم؟!

زبانم گنگ می شود دوست دارم فقط نگاهت کنم بی آنکه کلمه ای بگویم!

تو از نگاه من می خوانی آنچه در دلم می گذرد را!

دوستت دارم اما نه آنچنان که قابل تو باشد!

تمام ضعف ها از من است تو کاملی و من ناقص!